Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop, particulier of als bedrijf, bij Op Mijn Talloor & Fotovenaar.be

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Op Mijn Talloor: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, namelijk De Groote Davy, eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0752.883.514 met vestigingsadres Astenemolenstraat 3 te 9800 Deinze.

1. Toepassing

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Op Mijn Talloor en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Op Mijn Talloor behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen op welk moment en voor welke reden dan ook.

2. Diensten

2.1 Algemeen

 

2.1.1 Op Mijn Talloor is enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract.

2.1.2 Alle andere producten en/of diensten worden in rekening van de wederpartij gebracht aan de tarieven van kracht, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

2.1.3 Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Elke klacht betreffende product en/of dienstprestaties moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

2.2 Kookworkshops

2.2.1 Verkoop, annulatie & verantwoordelijkheid

Bij het boeken van een workshop, ga je automatisch ook akkoord met onderstaande verkoops- en annulatievoorwaarden

2.2.1.1 De inschrijving voor een workshop is bindend van zodra de klant de volledige koopsom afrekent. Wordt de betaling afgebroken, dan is de inschrijving ongeldig.

2.2.1.2 Wij dragen hygiëne en veiligheid hoog in het vaandel. Er wordt een EHBO koffer voorzien om de nodige letsels te verzorgen. Desondanks is Op Mijn Talloor niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen op weg naar en/of tijdens de workshop. Het hanteren van de gereedschappen en apparatuur is op eigen risico. Op Mijn Talloor stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook en dit voor, tijdens of na de workshop.

2.2.1.3 Wij behouden ons het recht om bepaalde gerechten aan te passen volgens beschikbaarheid van de ingrediënten.

2.2.1.4 Bij annulatie tot twee weken voor aanvang kan de koper de workshop omboeken naar een later moment en dit voor een workshop met dezelfde kostprijs. Indien de workshop duurder is, zal het verschil in prijs aangerekend worden.

2.2.1.5 Bij annulatie minder dan twee weken tot 72 uur voor aanvang zal 50% annulatiekost aangerekend worden. Het resterende bedrag zal in de vorm van een cadeaubon aan de koper worden overgemaakt.

2.2.1.6 Bij annulatie minder dan 72 uur voor aanvang zal 100% van de som in rekening worden gebracht. 

2.2.1.7 Indien de koper niet komt opdagen op een workshop zonder voorafgaande verwittiging, is geen omboeking of terugbetaling mogelijk.

2.2.1.8 Bij minder dan 10 deelnemers behouden wij ons het recht voor om de workshop te annuleren. Het inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort binnen de 10 werkdagen.

2.2.1.9 Eventuele schade toegebracht door de koper aan het materiaal of de locatie zelf, moet door de koper vergoed worden binnen de 2 weken dat Op Mijn Talloor de koper hiervan in kennis stelde.

2.2.2 Privé kookworkshops

Alle artikelen onder 2.2.1 zijn ook van toepassing op privé kookworkshops.

2.2.2.1 Een privé kookworkshop wordt gedefinieerd als een kookworkshop waarbij de klant zorgt voor alle aanwezige deelnemers. Er is geen openbare verkoop van toegangstickets die uitgaat van Op Mijn Talloor.

2.2.2.2 Bij het uitvoeren van een privé kookworkshop wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze dient door beide partijen getekend te worden. Na het tekenen van de overeenkomst dient de opdrachtgever 25% van het totaalbedrag over te maken als voorschot vor het reserveren van de datum en de locatie. De restfactuur voor de privé workshop dient voldaan te worden ten laatste 3 dagen voor het plaatsvinden ervan. Op Mijn Talloor kan eenzijdig afzien van de overeenkomst als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

2.2.2.3 De prijs van de privé kookworkshop wordt bepaald op basis van het doorgegeven aantal deelnemers. Indien het aantal doorgegeven deelnemers hoger is dan het effectief aanwezige deelnemers kan de opdrachtgever op geen enkele manier aanspraak maken om een verlaging van de prijs.

2.2.2.4 Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, wordt er een meerprijs per persoon aangerekend. Indien het aantal nog wijzigt 48 uur voor de kookworkshop, kan Op Mijn Talloor niet garanderen dat er voldoende aanwezige ingrediënten zullen zijn voor alle aanwezigen.

2.2.2.5 Bij annulatie van een privé workshop door de opdrachtgever wordt het voorschotbedrag niet terugbetaald. Hiermee worden de kosten van de voorbereidingen & reservatie van de locatie gedekt.

2.2.2.6 Op Mijn Talloor behoudt zich het recht om de privé workshop te annuleren. Bij annulatie door Op Mijn Talloor wordt het voorschotbedrag binnen de 30 dagen terugbetaald aan de klant.

2.2.3 Annulatievoorwaarden lessenreeksen

Alle artikelen onder 2.2.1 zijn ook van toepassing behalve 2.2.1.4, 2.2.1.5 & 2.2.1.6.

2.2.3.1 Bij annulatie, op eender welke termijn, wordt de waarde telkens berekend op basis van de geafficheerde aankoopprijs per kookworkshop. Het kortingstarief waaraan de koper de lessenreeks aankocht geldt niet bij de berekening van eventuele terugbetalingen.

2.2.3.2 Bij annulatie tot twee weken voor aanvang  van één van de workshops, ontvangt de koper een tegoedbon van € 42,-.

2.2.3.3 Bij annulatie van een tweede of derde kookworkshop tot twee weken voor aanvang, ontvangt de koper een tegoedbon van € 79,- per workshop.

2.2.3.4 Bij annulatie minder dan 2 weken tot 72 uur voor aanvang voor één van de workshops, ontvangt de koper een tegoedbon van € 21,- (50% van €42,-).

2.2.3.5 Bij annulatie minder dan 2 weken tot 72 uur voor aanvang voor een tweede of derde kookworkshop, ontvangt de koper een tegoedbon van € 39,50 (50% van € 79,-) per workshop.

2.2.3.6 Bij annulatie minder dan 72 uur op voorhand is bij geen enkele workshop een vergoeding of tegoedbon mogelijk.

2.3 Fotografie

2.3.1 Offerte

2.3.1.1 Offertes blijven geldig tot 14 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt via een schriftelijke bevestiging. Op Mijn Talloor heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen.

2.3.1.2 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

2.3.1.3 Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

2.3.2 Opdracht

2.3.2.1 Een boeking is definitief. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Op Mijn Talloor recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.

2.3.2.2 In geval van annulering minder dan 48 uur voor de opdrachtovereenkomst, zal het volledige bedrag (zoals vermeld op de offerte) in rekening gebracht worden.

2.3.2.3 Een minimum aantal geleverde foto’s wordt op voorhand vastgelegd. Extra foto’s kunnen aangekocht worden tegen de op dat moment geldende tarieven. 

2.3.2.4 Bij laattijdige aankomst op een fotosessie, blijft de eindtijd van de fotosessie ongewijzigd. Op Mijn Talloor behoudt zich het recht afstand te doen van het minimum aantal afgesproken foto’s.

2.3.2.5 Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een fotoreportage verlengen kan, mits een meerprijs.

2.3.2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Op Mijn Talloor volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Op Mijn Talloor werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

2.3.2.7 Op Mijn Talloor levert de foto’s na de fotosessie onbewerkt en met watermerk af. De klant maakt hieruit de selectie van te bewerken foto’s. Het doorgeven van de selectie dient te gebeuren via e-mail. Na het doorgeven van de selectie worden de finale foto’s nabewerkt en afgeleverd binnen de 30 dagen.

2.3.3 Facturatie en betaling

2.3.3.1 De wederpartij zal de factuur van Op Mijn Talloor op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Op Mijn Talloor heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op bezwaar.

2.3.3.2 De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

2.3.3.3 Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

2.3.3.4 Bij niet of laattijdige betaling houdt Op Mijn Talloor zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

2.3.3.5 Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

2.3.3.6 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Op Mijn Talloor nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Op Mijn Talloor dan ook.

2.3.3.7 Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

2.3.3.8 Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Deinze en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

2.3.4 Annulatie door Op Mijn Talloor

2.3.4.1 Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, zal een nieuwe datum worden vastgelegd. Indien dit niet lukt, wordt de gedane aanbetaling terugbetaald.

2.3.4.2 De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en/of voorbereiding.

2.3.4.3 Bij fotoreportages op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.

2.3.4.4 Op Mijn Talloor behoudt zich het recht om een minisessie te annuleren indien er minder dan 2 geboekte sessies zijn op eenzelfde dag.

2.3.5 Nabewerking

2.3.5.1 Op Mijn Talloor bewerkt alle foto’s in een persoonlijke stijl. Foto’s mogen niet bewerkt of bijgesneden worden zonder toestemming van de fotograaf.

2.3.6 Bezit en eigendom van foto’s

2.3.6.1 Foto’s en video’s gemaakt door Op Mijn Talloor kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

2.3.6.2 De foto’s en video’s blijven eigendom van Op Mijn Talloor. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.3.7 Online galerij en archief

2.3.7.1 Online galerijen met watermerk blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen.

2.3.7.2 Foto’s blijven 1 jaar in het archief voor verwijdering.Nadien kan Op Mijn Talloor niet meer garanderen dat deze foto’s nog zijn opgeslagen.

2.3.7.3 Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Op Mijn Talloor een administratiekost aanrekenen van 35 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

2.3.8 Auteursrecht

2.3.8.1 Het fotografisch werk van Op Mijn Talloor is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf.

2.3.8.2 De naam van Op Mijn Talloor dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

2.3.8.3 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Op Mijn Talloor.

2.3.8.4 Bij inbreuk komt Op Mijn Talloor een vergoeding toe van minimum 500 euro voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

2.3.8.5 Op Mijn Talloor kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.

2.3.8.6 De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:

  • het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen
  • het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen zonder enige beperking van tijd

2.3.8.7 Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:

  • het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Op Mijn Talloor en de opdrachtgever.

2.3.8.8 Op Mijn Talloor behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

2.3.9 Aansprakelijkheid

2.3.9.1 Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor:

  • schade bij de opdrachtgever;
  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

2.3.9.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

2.3.9.3 Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door de Op Mijn Talloor onbeschadigd retour zijn ontvangen. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Op Mijn Talloor is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

3. Cadeaubonnen

Alleen cadeaubonnen met een unieke code van Op Mijn Talloor zijn geldig. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon. Op Mijn Talloor is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

4. Toepasselijk recht en geschillen

4.1 Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

4.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het woondistrict van Op Mijn Talloor